Nordisk musikkarvnettverk i farta

Det nyopprettede Nordic Musical Heritage Network hadde et vellykket arbeidsseminar i Oslo 22.-23. april 2014.

Parallelt og uavhengig av hverandre har fire nordiske miljøer for kritisk musikkedisjon tatt form i de nordiske landene de senere årene, i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Våren 2013 møttes deltakerne for å utveksle erfaringer. Det viste seg at de fire hadde så likeartede ambisjoner og utfordringer at man bestemte seg for å etablere et fast nettverk, som skulle møtes påfølgende år og se hva man faktisk kunne få til sammen.

Norsk musikkarv ved prosjektleder Ståle Wikshåland og administrativ koordinator Arve T. Thorsen tok utfordringen med å planlegge et todagers arbeidsseminar for alle involverte på Lysebu i april 2014. Og fasit er: Det ser ut til at man kan få til riktig så mye.

Et viktig utgangspunkt for flere av diskusjonene på seminaret var det ferske UHR-vedtaket om å anerkjenne kritisk musikkedisjon som genuint vitenskapelig virksomhet og med uttelling i det nasjonale «tellekantsystemet». Vedtaket gir nye muligheter både for de norske og de andre nordiske miljøene i nettverket og gjør det naturlig å kjempe langsiktig for en tilsvarende status for virksomheten også i de andre landene.

Etter mye god faglig og strategisk diskusjon ble det enighet om tre hovedambisjoner for året som kommer, fram til nettverket neste gang møtes i Helsinki:

  1. Et elektronisk nordisk tidsskrift for kritisk musikkedisjon skal opprettes, tilknyttet Norsk musikkarvs nettside. Tidsskriftet skal ha en nordisk redaksjon og et system for internasjonal fagfellevurdering. Tidsskriftet skal være åpent for bidrag fra alle nordiske land.

 

  1. En arbeidsgruppe skal utarbeide en samlet faglig plattform, som oppsummerer de nordiske musikkarvprosjektenes felles kriterier for vitenskapelighet. Dokumentet skal være ferdig våren 2015 og skal brukes i opplæring og faglig kvalitetssikring internt, og i tillegg brukes for å synliggjøre feltets vitenskapelighet overfor myndigheter og finansieringsinstitusjoner. Det skal også være det nye tidsskriftets rettesnor for fagfellevurdering og skal være tilgjengelig fra dets nettside.

 

  1. Et langsiktig arbeid for å styrke finansieringen av alle fire satsninger skal settes i gang. Det er enighet om både et kortsiktig og et mer langsiktig løp: På kort sikt søkes det om midler fra Nordforsk til å drive den allerede igangsatte nettverksaktiviteten. På lengre sikt legges det opp til å kartlegge mulige europeiske partnere for igangsetting av et større EU-finansiert prosjekt knyttet til feltet Cultural heritage.

 

Av Arve T. Thorsen
Publisert 28. apr. 2014 11:30 - Sist endret 9. jan. 2015 10:53