Om prosjektet

Atonal nybrottsmann og modernistisk tradisjonsbærer - en kritisk-analytisk, historisk og edisjonsfilologisk studie.

Delprosjekter og mål

Prosjektet består av en kombinasjon av delstudier, som reiser teoretiske og metodologiske problemstillinger i grenseområder som har vært lite berørt i norsk musikkforskning. Prosjektet sikter mot en ny forståelse av Fartein Valens stil, i sammenheng med en ny forståelse av Fartein Valens posisjon og rolle i norsk kultur- og musikkliv. Målet er å etablere en nær forbindelse mellom ny estetisk og historiografisk refleksjon over Valens verk, sammen med opparbeidelse av edisjonsfaglig kompetanse i forhold til Valens partiturer. En viktig side av dette blir å knytte en nær forbindelse til utøvere – solister, ensembler, kor og orkestre – slik at forskningen på Valen kan utdypes og realiseres i klingende form. 

Delprosjekt I: Fra atonal oppbrudd til stilmessig avklaring

Forsker Arnulf Christian Mattes skal analysere utviklingen av Valens kompositoriske stil og egenart ut fra et nærstudium av verkene. Dette er en kritisk-hermeneutisk oppgave tett knyttet til partiturene.

Delprosjekt II: Isolert enegjenger og modernistisk tradisjonsbærer

Postdoktor Astrid Kvalbein skal undersøke Valens karriere og hans rolle i kultur- og musikklivet i Norge og internasjonalt; dette er en musikk- og kulturhistorisk oppgave basert på et rikt kildemateriale fra musikklivet.

Delprosjekt III: Kritisk edisjon og vitenskapelig verkfortegnelse

Stipendiat Thomas Erma Møller skal gjøre musikkfilologisk arbeid med Valens kildemateriale og fremstille kritisk-vitenskapelige edisjoner av noen utvalgte verk. I forbindelse med doktoravhandlingen vil han også gjøre musikalske analyser av et antall orkesterverker for å få en bedre forståelse av Valen som orkesterkomponist. Analysene vil ta for seg aspekter som sjanger, stil, form, tema-/motivbehandling, harmonikk, kontrapunkt og orkestrering.

Dirigent Bjarte Engeset arbeider med musikkfilologiske problemstillinger som Valens komposisjonsprosess og notasjonsstil. Han arbeider også med en samlet filologisk analyse av de musikalske Valenkildene og med utviklingen av verkkatalogen. Engeset er ansvarlig redaktør for nyutgavene i Valenprosjektet og editerer selv noen utvalgte Valenverker.

Finansiering

Forskningsprosjektet er finansiert av Norges forskningsråds program for fri prosjektstøtte for humanistiske fag (FRIHUM) og Universitetet i Oslo. 

Publisert 6. juni 2014 09:12 - Sist endret 6. juni 2016 14:31