Johan Svendsens Verker

Johan Svendsens Verker er det første delprosjektet som ble etablert under Norsk Musikkarv. Målet for prosjektet er å utarbeide nye praktiske/kritisk-vitenskapelige utgaver av alle Svendsens kjente verker. Samtidig er det et pilotprosjekt som gjør viktig metodisk grunnarbeid i Norsk Musikkarv i forhold til både prinsipielle filologiske spørsmål og mer praktiske editeringsprinsipper.

Prosjektet ble etablert i 2011, hundre år etter komponistens død. Det er gjennomført i et samarbeid mellom Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, Norges Musikkhøyskole og Nasjonalbiblioteket. Prosjektets formidling skjer både gjennom trykte utgaver og på internett. Det skal være en ressurs for alle med interesse for Johan Svendsens musikk.

Arbeidet i prosjektet Johan Svendsens Verker er basert på kritisk-vitenskapelige edisjonsprinsipper. Utgangspunktet er et kritisk studium av alle tilgjengelige kilder, både notemanuskripter og tidligere trykte utgaver, samt andre kilder av betydning for forståelsen av verket og for edisjonen av notebildet, som brev, dagbokopptegnelser og annet. Edisjonen av hvert enkelt verk bygger også på en samlet analyse av Johan Svendsens notasjonsstil.

Det sterke fagmiljøet ved DCM i København har vært og er en viktig kilde til inspirasjon for prosjektet. Ikke minst har de generøst latt Norsk Musikkarv ta i bruk MerMEId, en metadataeditor til verklister og lignende: OM MERMEID

Norsk Musikforlag og Norsk musikkarv har ingått en samrabeidavtale om utgivelsen. De første helt ferdigstilte partiturene er tilgjengelige fra mars 2016. Vi samarbeider med enkeltmusikere og orkestre i inn- og utland om fremførelser der utgavene blir kvalitetssikret. Alle som ønsker å fremføre verker av Johan Svendsen i nye kvalitetsutgaver, kan derfor kontakte prosjektet via nettsidene og slik bli delaktige i denne viktige prosjektfasen.

Redaksjonskomite for utgaven Johan Svendsens Verker er:
Bjarte Engeset (ansvarlig redaktør), Morten Christophersen, Jørn Fossheim, Audun Jonassen, Jørgen Langdalen og Øivind Norheim.

Deltakere

Prosjektleder

Dirigent Bjarte Engeset